דף הבית » תנאים והגבלות

תנאים והגבלות

תאריך עדכון אחרון – 31/1/2023

מבוא

 1. הגדרות המונחים “התנאים” ו”ההגבלות” יפורטו בהמשך.
 2. הכותרות במסמך זה נועדו לנוחיות הקורא ולא יהיה בהן כדי להשפיע על המשמעות או הפרשנות של התנאים וההגבלות המפורטים להלן.
 3. ההתייחסות ל’מסמכים’, ‘רישומים’, ‘ספרים’, ו’מידע’ כוללת: מידע האצור בתוכנות מחשב, דיסקים, רישומים וכל מכשיר קריאה אחר ו/או כל צורת שמירת רישומים שאינה מאפשרת קריאה אך מאפשרת הפקת חומר קריאה.
 4. פירוש המילה “כולל’ הוא ‘כולל ללא הסתייגויות’.
 5. במקרה ויש הסתייגויות הרי שהן תכתבנה בצמוד למילה “כולל”.
 6. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים להסכם, המסמכים המכוננים את הסכם זה יהיו בעלי קדימות לפי הסדר הבא:
  1. הסכם התקשרות מפורט (אם בכלל) שהוסכם בין הצדדים.
  2. מסמך תנאים והגבלות זה.
  3. בכל מקרה בו הסכם ההתקשרות המפורט חסר תנאי או הגבלה או כלל – ייראה כאילו מסמך התנאים וההגבלות הזה משלים אותו.
 7. “מידע חסוי” כוונתו מידע (בכל צורה) החסוי ללקוח או לנו אשר נחשף בפנינו או שנחשף בפני הלקוח במסגרת מתן השירותים ללקוח.
 8. “זכויות יוצרים” משמעותם כל זכות ומתייחסים לכל פטנט, זכויות העתקה, זכויות במאגר נתונים, עיצוב רשום, זכויות עיצוב, מודל שירותים, סמל מסחרי, שם מוצר, שם שירות, שם מסחר, שם עסק, שם של שבב טכנולוגי, מידע חסוי וכל זכות אחרת בכפוף לכל מידע עסקי, תעשייתי או אינטלקטואלי, בין אם הוא ניתן לרישום או לא ואשר כולל את כל הזכויות המתייחסות לזכויות מסוג זה.
 9. “הזמנה” או “הזמנת עבודה” או “הצעת מחיר” משמעותם הזמנה לשירותים המסופקים על ידינו.
 10. “עבודה מקורית” משמעותו מסמכים, קבצים, חומרים ועבודות המסופקים על ידכם לשם ביצוע השירותים.
 11. “שירותים” משמעותם שירותי כתיבת תוכן המבוצעים על ידי חברת “כתבנית” עבורכם.
 12. “עבודה כתובה” או “עבודה” הכוונה למסמכים, קבצים, חומרים ועבודות כתובות המיוצרות לפי הזמנת העבודה אשר הוגשה לנו בהתאם להנחיותיכם במידה וניתנו או שלא ניתנו על ידכם אשר מסופקים לכם על ידינו.
 13. “אנחנו”, “שלנו”, “אנו” וכדומה כוונתם ל-“כתבנית כתיבת תוכן” מיסודה של חברת “קונביז אם. די. אס בע”מ” אשר משרדה רשום בכפר ויתקין 323 מיקוד 40200 ו/או בירושלים.
 14. “אתם”, “שלכם” וכדומה כוונתם למקבל השירות, לחברה, פירמה, גוף או אדם אשר להם אנו מספקים את השירותים ו/או את תוצרי העבודה.
 15. “תוצרי עבודה” כוונתו לכל התוצרים ו/או השירותים המסופקים על ידינו.
 16. “הסכם התקשרות” כוונתו להצעת מחיר או טופס הזמנה בין הלקוח לבינינו אשר מכיל את הזמנת הרכישה מהלקוח, או בכל אמצעי אחר המפנה למסמך תנאים והגבלות זה אשר מפורסם באתר האינטרנט שלנו.
 17. כל הנכתב במסמך זה או בפרסום אחר שלנו בלשון זכר, נכתב כך לשם נוחיות הקריאה בלבד אך פונה הוא לשני המינים כאחד.
 18. שאלות ובירורים אינם מחייבים ואינם יוצרים התקשרות מצידנו והסכם ההתקשרות יתממש רק כאשר נוציא אישור בכתב (הן באמצעי דיגיטלי והן באמצעי פיזי) להזמנת העבודה שלכם או לחילופין, לאחר אספקת עבודת הכתיבה לכם.
 19. הסכם ההתקשרות יהיה כפוף לתנאים והגבלות אלו. במקרה של סתירה בין תנאי ההתקשרות בהסכם ההתקשרות לבין האמור במסמך זה, הוראות מסמך זה יגברו. כל שינוי בהסכם ההתקשרות חייב להיות חתום ומאושר בכתב על ידי מנהל החברה.
 20. אפשרות העברת שאלות בכתב ניתנת על בסיס העובדה שתנאי ההצעה המצויינים יישארו תקפים, למשך 30 יום, להוצאת הזמנת עבודה, מיום העברת השאלות על ידינו.
 21. שאלות ניתנות על בסיס תיאורך את מקורות החומר, מטרת העבודה וכל הוראה אחרת שנתת. שאלות מסוג זה יכולות לשפר בכול זמן אם, לדעתנו, התיאור של העבודה לא מדויק או בלתי ראוי במידה ניכרת.
 22. מידע המסופק בעלוני הפרסום, קטלוגים, אתרי האינטרנט שלנו או כל חומר שיווקי ומפורסם אחר הוא תאור כללי בלבד ולא מהווה חלק מהסכם ההתקשרות.
 23. תנאים וכללים אלו תקפים לכל השירותים המסופקים לך אלא אם הוסכם אחרת בכתב בין הצדדים  כי על אף האמור במסמך תנאים והגבלות זה, חלים הוראות אחרים ובכפוף לחתימת מנהל החברה.
 24. לידיעתך, הסכמתך לקבל כל חומר פרסומי שהוא והרשמתך במאגר המידע הקיים של אתר האינטרנט, מהווים הרשאה עבור החברה או החברות הקשורות עימה לשלוח אליך מידע פרסומי ושיווקי כמו גם מידע על השירותים הניתנים, באמצעות טלפון סלולארי, דואר או תיבת אימייל. המידע יועבר באמצעות אס.אמ.אס למספר הטלפון הנייד, או לכתובת הדואר או לכתובת האימייל שהושארו במערכת. אם אינך מעוניין להמשיך ולקבל מידע מסוג זה תוכל לבטל את הסכמתך על ידי כניסה לקישור ההסרה מהשירות שנשלח יחד עם המידע ואך ורק בדרך הזו. לאחר מכן נחדול מלשלוח אליך מידע נוסף. חשוב לדעת! גם אם התוכן לא מסומן כפרסומי הוא עשוי להיות כזה.

מחיר ותשלום

 1. אלא אם צוין אחרת, המחירים הם בשקלים חדשים. אנחנו נספק חשבונית/קבלה הכוללת את כל המיסים וההוצאות אשר אנו מחויבים לגבות על פי חוק אם וכאשר. כמו כן, תחוייבו לשלם כל קנס או ריבית על מיסים אלו אשר ישולמו על ידינו כתוצאה מעיכובים בתשלום מיסים אלו.
 2. הנחות תקפות אך ורק באופן תשלום מיידי. על כל תשלום מאוחר יותר או שעוכב מכל סיבה אחרת לא ינתנו הנחות למעט אם הוסכם בכתב בין הצדדים.
 3. המחיר אינו כולל משלוח בדואר לכתובת הלקוח למעט אם הוסכם אחרת בהסכם השירותים.
 4. הסכמי שירותים במטבע אחר מאשר שקל חדש מבוססים על שער החליפין בזמן הזמנת העבודה ואלא אם צוין אחרת בהסכם בין הצדדים, לאחר 14 יום המחיר יכול להיות נתון לבחינה מחודשת כלפי מעלה או מטה במידה ושער החליפין יהיה שונה במועד הנפקת הקבלה או החשבונית.
 5. בתשלום במטבעות שאינם שקל חדש שער החליפין יקבע על פי השער שיפורסם על ידי בנק ישראל ביום המצוין.
 6. החשבונית או הקבלה יופקו עם סיום העבודה ובכל מקרה רק לאחר ביצוע התשלום בפועל.
 7. יובהר כי במידה ותשלום לא התקבל עד 14 ימי עסקים לאחר המועד שנקבע בהסכם ההתקשרות בין הצדדים, יעודכן הסכום לתשלום בתוספת של 5% לחשבון המקורי. כמו כן, במידה ולאחר 30 יום לא התקבל הסכום לתשלום, יעודכן הסכום לתשלום בערך של 10% נוספים מהסכום שהיה על הלקוח לשלם לאחר 14 הימים הראשונים וכן הלאה בכל 30 יום.
 8. אי ביצוע תשלום בהתאם לתנאים הנזכרים לעיל או התנאים המצוינים בהסכם ההתקשרות, יזכו אותנו להשהות עבודות נוספות הן באותה הזמנה ו/או כל הזמנה אחרת ממך, ללא פגיעה בכל זכות אחרת העומדת לנו.
 9. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות ריבית פיגורים על חשבונות, ריבית שכזו תחושב מדי יום על סכום החוב בגובה הריבית המפורסמת על ידי בנק ישראל.

אספקה

 1. תאריכים לאספקת העבודה, או התאריכים לביצוע השירותים הם מוערכים בלבד ואלא אם במפורש הוסכם על ידינו, זמן הוא לא המהות באספקה או עשייה, שום עיכוב לא יהווה לכם זכאות לדחות כל אספקה, תשלום, עשייה או להתכחש להסכם.
 2. לא נהיה חייבים בכל נסיבות שהן להשלכות של איחור באספקה או עשייה אם אורך האיחור לא יעלה על 10% מאורך הזמן המוסכם במהלכה התבצעה העבודה ובהתאם להסכם ההתקשרות שבין הצדדים. כמו כן לא תעמוד למזמין טענת איחור באספקת העבודה המוגמרת אם הכישלון הוא תוצאה של אספקה או עשייה מאוחרת או חוסר אספקה או חוסר בעשייה על ידי ספקים או קבלני משנה, חוסר בכוח עבודה, כוח עליון, שריפה, תנאי מזג אויר חריגים, כשלי תעשייה, מעשי איבה, החלטת או התערבות ממשלה (בין אם היא בעלת תוקף חוקי ובין אם לאו) או מכול סיבה אחרת אם מעבר לשליטתנו או סיבה בלתי צפויה או סיבה יוצאת דופן.
 3. הפקדה או אספקה בידי שליח (כולל דואר אלקטרוני, פקס ודואר) למטרת העברה אליכם משמעותם למטרות ההסכם, אספקה לכם. כל סיכון ואחריות על העבודה יעברו אליכם עם המסירה.
 4. אנו רשאים למסור ולספק את המוצר בחלקים או במקטעים בהתאם לשיקול דעתנו המקצועי הסביר. חלקים או מקטעים אלו לא יהוו התחייבות נפרדת ולא יהוו הפרת הסכם ולא יעניקו לכם את הזכות לבטל חלקים או מקטעים עוקבים או לדחות את הסכם ההתקשרות בשלמותו.

האחריות והמחויבויות שלנו

 1. אנו מתחייבים לעשות ככל שביכולתנו לגייס עובדים או שותפים מהשורה הראשונה תוך הצבת סטנדרטים גבוהים.
 2. אנו מתחייבים להשתמש בכל כישור ואמצעי סבירים בבחירת הכותבים, העורכים וכל כוח אדם אחר על מנת לייצר את העבודה הכתובה ולתת את השירות על הצד הטוב ביותר.
 3. יצויין כי אנו עורכים בדיקות איכות עם קבלת העובדים לעבודה אצלנו ובמהלך עבודתם אצלנו באופן אקראי כדי לבקר את איכות העבודות היוצאת תחת ידינו.
 4. יצויין כי אנו עושים ככל העולה בידינו כי העבודות יבוצעו על-ידי כותב הדובר השפה כשפת אם, ככל שהדבר ניתן. ייתכן כי מפאת סיבות שונות, תתבצע העבודה על-ידי עובד שאינו דובר את השפה כשפת אם וזאת מבלי לפגוע בסטנדרטים הגבוהים שהצבנו.
 5. יובהר כי במידה והוצג בפנינו על ידי הכותב מצג שווא מוטעה אשר בוצע בתום לב או שלא,  בין אם בהצהרה שניתנה לנו או בשמנו עובר להסכם ההתקשרות, לא נהיה אחראים כלפי הלקוח  וכמו כן לא תהיה זכאי לבטל את תוקפו של הסכם ההתקשרות עימנו על בסיס זה.
 6. אנו לא מעניקים אחריות כי עבודת הכתיבה תהיה תואמת את צרכיכם הספציפיים. בנוסף, אלא אם כן סוכם מראש, אנו לא מעניקים אחריות שהתוצאה של כל עבודת כתיבה הנשלחת לכם תהיה בעלת פרשנות אחידה או נקייה מטעויות. יתרה מכך, אנו לא מעניקים אחריות או מתחייבים לכל ייצוג בנוגע לשימוש בעבודת הכתיבה בכל הקשור לדיוק, נכונות, הסתמכות על  או כל צורה אחרת.
 7. כל הכותבים שלנו מחוייבים בהסכם התקשרות נפרד איתנו לכתוב תוכן מקורי אשר אינו מועתק משום מקום אחר. אם כי, יצויין כי חלקים מהתוכן הכתוב יכולים להיות מועתקים ממקורות מידע מסויימים אך באופן שהם לא יהוו את רוב העבודה. כמו כן, הכותבים יוכלו להשתמש במקורות מידע כדי לשקבל רעיונות שונים ולהעלותם על הכתב.
 8. כל הכותבים שלנו מחוייבים לבצע הגהה אחת לפני שליחת החומר אלינו ואליכם. מטבע הדברים, יתכן כי גם לאחר הגהה זו תיתכנה שגיאות קלות או “תקלדות” או טעויות הגהה. לא תוכלו לבוא אלינו בטענות או לדרוש תיקון העבודה אם מספר השגיאות נמוך מערך של 5% מהמסמך. אנו מספקים שירותים משלימים נוספים כגון הגהה נוספת בתשלום נוסף כדי לצמצם אפשרות לתקלות מעין אלו.
 9. אתם מודעים ומקבלים את העובדה כי לא נוכל להבטיח שכל עבודה או מידע שיוגש על ידכם או לכם באינטרנט יהיו מוגנים מפני יירוט והעתקה, אפילו שאלו הוגשו באופן מוצפן. אתם מקבלים את העובדה שאין לנו כל אחריות לאובדן, השחתה או יירוט של כל עבודה כתובה.
 10. במקרה של מוות או פציעה או נזק אחר כתוצאה מרשלנות שלנו אחריותנו כלפיכם הינה בכפוף לתנאי השירות ו/או העבודה והיא תהיה מוגבלת כדלהלן:
  1. אנו לא נישא באחריות להפסדים של רווחים, עסקים, חוזים, תגמולים, נזק למוניטין או לרצונך הטוב, חסכונות צפויים, ו/או בכול מקרה לכל הפסד או נזק נסיבתי ולא ישיר.
  2. האחריות הכוללת שלנו כלפיכם, בהתאם להסכם השירותים, הינה מוגבלת, בגין השירותים או העבודה ולא תחרוג מהמחיר שמיועד לתשלום לנו לפי הסכם השירותים, לכל טענה או תובענה שלא תהיה.
 11. אתם מחויבים להודיע לנו בתוך 7 ימי עבודה ממועד אספקת העבודה אם מתעוררת כל טענה או תובענה הנוגעת לאספקת השירות או העבודה, ביחד עם פירוט מלא של הטענות או התובענות על כל אי הדיוקים, לכאורה, ועל איזה בסיס הן נטענות. אנו מצידנו  נדאג לתקן את אי הדיוקים לכאורה אשר נראים לנו מוצדקים והכל במסגרת ידיעתנו המקצועית. בכל מקרה, אנו לא נוחזק כמחויבים כלפיכם אם תכשלו במתן הודעה בדבר כל טענה או תובענה בתוך זמן קצוב זה ממועד אספקת השירות או העבודה.
 12. בשום מצב, כל טענה או תובענה לא יהוו עילה לעיכוב תשלום.

האחריות והמחויבויות שלכם

 1. אתם מצהירים ומתחייבים כי החומרים המוגשים לנו על ידכם לא יכללו כל חומר גס, חומרי נאצה, חומר משמיץ ולא יפרו את זכויות היוצרים של כל צד שלישי באופן ישיר או עקיף, וכל נזק אשר ייגרם בהקשר זה באופן ישיר או עקיף, יזקף על חשבונכם או על חשבונו של כל אדם אחר, חברה, פירמה.
 2. את או אתה (עבור פסקה זו, המילים “את” או “אתה” תכלולנה את כל אחת מהחברות המיוחסות או משויכות אליך) מתחייב שלא לפתות, להעסיק, או לנסות לשדל אחד מעובדינו המועסקים על ידינו או להשתמש בשירותיו של כותב או עורך אשר סיפק את השירות ו/או העבודות עבורך בשמנו, תחת הסכם זה. במקרה של הפרת סעיף זה, אתה מסכים לשלם לנו מידית סכום השווה לגמול המצטבר אשר שולם על ידינו לכותב עבור עבודתו בשנתיים שקדמו לתאריך שבו התחלת להעסיקו או להשתמש בשירותיו .
 3. אתה מתחייב, על פי דרישה, לשפות אותנו (התיבה “אותנו”, למטרת פסקה זו כוללת את מעסיקינו, סוכנינו וקבלני משנה) ולהמשיך ולשפותנו על כל הנזקים, הפסדים, פציעות, עלויות והוצאות בעלות כל טבע וסוג אשר נגרמו לנו, ובהיקף דומה במידה ואלו נגרמו על ידי או במיוחס ל:
 4. שימוש או אחזקה על ידינו של כל עבודה מקורית או חומרים שסופקו לנו על ידיך בהקשר של אספקת השירות, כולל הפרה של כל זכות יוצרים של כל צד שלישי לכל ובכל עבודה מקורית או חומר.
  1. עיבוד כל חומר על ידינו (כאשר המינוחים “עיבוד” ו”מידע” מתייחסים למינוחים ופרשנותם בחוק חופש המידע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים וכל חוק רלוונטי אחר) במסגרת אספקת השירות כמפורט בפסקה 10.
  2. כל הפרת אחריות שניתנה על ידך בפסקה זו, פסקה 7.
  3. כל הפרה אחרת של מסמך תנאים וכללים זה, שבוצעה על ידך.
 5. במקרה ותדרוש מאיתנו לספק לך את השירות במשרדך, או בכל מקום מיועד אחר שהוקצה על ידך אתה מתחייב ל:
  1. למנות צוות ואיש קשר מתאים, מיומן ומנוסה להיות אחראי על פעילותנו.
  2. להסדיר ולספק גישה ואישורי כניסה למקומות אלו, למערכות רלוונטיות ולכל שאר המתקנים אשר סביר וידרשו לנו.
  3. לספק לנו את המידע אשר יידרש על ידינו על מנת לבצע את השירות ולהבטיח כי מידע זה הוא נכון ומדויק.
  4. להבטיח כי כל אמצעי הזהירות, הביטחון והבטיחות הנדרשים אשר ימנעו כל נזק אשר יגרם בקשר לעבודה.
  5. אנו נהיה זכאים לחייבך בכול העלויות וההוצאות הנוספות אשר נאלץ להיחשף אליהן כתוצאה מכל תנאים או חומרים מסוכנים אשר ניתקל בהם במשרדך או במקום שתבחר.
  6. אנו לא נהיה מחויבים להמשיך ולבצע את השירות היכן שאנו חוששים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, שיקיים את הפרת אחריותך על פי פסקה 7, באמצעות מעשה שאינו חוקי או כשל בטיחותי.

עבודות כתובות יהיו מוגבלות בנוסף בהתאם לאמור להלן

 1. אנו לא נוחזק אחראים להפסד רווחים, עסקים, חוזים, הכנסות, נזקים למוניטין או רצון טוב, חסכונות צפויים מראש ו/או כל הפסד נסיבתי או בלתי צפוי או נזקים בכל מקרה.
 2. אחריותנו המלאה כלפיכם, תחת כל הסכם, כוללת אך אינה מוגבלת לשירות ולעבודה ולא תחרוג מהמחיר המשולם לנו על ידכם תחת הסכם ההתקשרות אליו מיוחסות הטענות.
 3. עליך להודיענו במסגרת של 7 ימי עסקים ממועד אספקת העבודה על כל תיקון שהנך מבקש לעשות או כל טענה המתעוררת מאספקת השירות ו/או העבודה, בצירוף פירוט מלא של הטענה או התובענה. בכל מקרה, אנו לא נוחזק אחראים כלפיך אם תיכשל במתן הודעה על כל טענה או תובענה תוך זמן זה ממועד אספקת השירות או העבודה.

עבודות וידאו ומדיה יהיו מוגבלות בנוסף בהתאם לאמור להלן

 1. הלקוח מצהיר כי כל החומרים שיימסרו לכתבנית על ידיו לטובת עריכת הסרט הינם בבעלותו ו/או שיש לו את זכויות היוצרים עליהם. כל האחריות בנושא זכויות היוצרים מוטלות בהקשר לחומרים אלה על הלקוח.
 2. העותק הסופי שיימסר בתום העבודה יהיה כברירת מחדל בפורמט MP4 אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים בכתב.
 3. חומרי הגלם וקבצי המדיה יישמרו במערכת כתבנית למשך עד 60 יום מתום ביצוע העבודה ושליחת קובץ או קישור להורדה ללקוח. 
 4. למעט אם הוסכם אחרת, במקרה של עבודת קריינות, העבודה תתבצע על ידי הקריינים של כתבנית. יתכן ובפרוייקטים שונים נבחר לפי שיקול דעתנו לעשות שימוש בקריין שאינו אנושי.
 5. למעט אם הוסכם אחרת אין לעשות שימוש בחלקים ויזואליים או שמיעתיים שנלקחו מתוך היצירה והופרדו ממנה לשום מטרה.
 6. במידה והוסכם על עצירת פרוייקט מדיה כלשהוא לפני תומו, ישולם לחברה החלק היחסי שבוצע עד לאותה נקודת זמן ובכל מקרה הסכום שישולם לא יפחת מ: עצירה אחרי אישור תסריט: 25% מעלות הפרוייקט. עצירה אחרי אישור יום צילום 50% מעלות הפרוייקט. עצירה אחרי יום צילום 75% מעלות הפרוייקט.

קורסים יהיו מוגבלים בנוסף בהתאם לאמור להלן

 1. כתבנית הינה בעלת הזכות הבלעדית לעשות שינויים כלשהם בדפי הנחיתה של הקורסים, בקורסים שלה או באתר הקורסים בכל זמן, ללא הודעה מראש וללא אחריות מצידה. השינויים עשויים להיות הבאים אך לא רק: החסרה, הוספה, עדכון של דפי הנחיתה או אתר הקורסים או הקורסים עצמם, עריכה או עדכון תנאי השימוש כמו גם תנאי הפרטיות שקשורים לקורסים שלה.
 2. על אף שמדובר על תכנים מקצועיים ועל אף מקצועיות החברה, כתבנית אינה יכולה להתחייב לדיוק התוכן כמו גם המידע שבקורסים ולאמינות התכנים. במידה והקורא מוצא אי דיוקים כלשהם עליו להודיע לכתבנית על כך והיא תעשה כל שביכולה על מנת לבצע את התיקונים הדרושים. למשתמש לא תהיה תלונה כלשהיא או טענה כלשהיא על חוסר דיוק בתכנים שמופיעים בקורסים או בכל נגזרת שלהם.
 3. רכישת הקורס על ידי משתמש זה או אחר מהווה היתר לשימוש על ידי אדם בודד והשימוש יכול להתבצע בעד 3 מכשירים קבועים או ניידים. המשתמש יכול לעשות שימוש בתכנים בכל זמן וללא הגבלה. המשתמש אינו רשאי להעביר את ההרשאה לשימוש בתכני הקורס לאדם אחר. אם המשתמש מבקש אישור לשימוש זוגי או למספר משתמשים עליו להגיש בקשה בכתב לחברה או לרכוש מספר רישיונות בהתאם לכמות המשתמשים המיועדים.
 4. חברת כתבנית רשאית לא לאשר את השתתפותו של משתמש מסויים לשימוש בתכנים שהיא מציעה כמו גם קורסים בהתאם לשיקול דעתה בלבד.
 5. חברת כתבנית אינה אחראית לכל נזק ברכוש באשר הוא בין אם הוא ישיר או עקיף אשר ייגרם לרכוש המשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות כלשהיא על המידע כמו גם נזק שייגרם משימוש בתכנים שיופיעו באתרים השונים שקישורים אליהם מפנים מאתר הקורס. האחריות היא על אתר הקורס בלבד או על דפי הנחיתה שמפרסמת החברה. כל מידע או תוכן שהוא המתפרסם על ידי צד שלישי אינו באחריות החברה.
 6. קניינה הבלעדי של חברת כתבנית הוא על כל מידע שהמשתמש ייחשף אליו במהלך השימוש באתר הקורסים ובקורסים עצמם. זכות הקניין הרוחני כוללת המצאות ופטנטים, זכויות יוצרים ועיצובים, סימני מסחר ושמות מסחריים או כל מידע סודי כלשהוא. המשתמש אינו רוכש כל זכות שהיא במידע הסודי ובתכנים כמו גם בקניין הרוחני אלא אלו שייכים לחברת כתבנית בלבד.
 7. איסור ההעתקה נוגע לכל הצגה של תכנים בפומבי כמו גם הפצה, תרגום או מסירה של התכנים לצד שלישי ללא הסכמה בכתב של החברה.
 8. המידע המפורסם בתוכן האתר כמו גם בקורסים עשוי לכלול סודות מסחריים אשר הנם מוגנים בזכויות יוצרים והמשתמש מתחייב שלא להעביר כל חומר שהוא או לעשות בו שימוש אסור. קבלת תנאי השימוש הללו מהווה הצהרה מטעם המשתמש כי הוא מודע לכל אלו.
 9. ככלל, אין החזרים על תשלומים ששולמו על קורסים דיגיטליים לפי חוק לאחר פתיחת הקורס. בקורסים מסויימים ובתנאים מסויימים ובתנאי שהדבר פורט באופן ייחודי לפני פתיחת הקורס יהיו המשתמשים זכאים להחזרים או לזיכויים. קבלת תנאי שימוש אלו גם מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שבכדי שהוא יהיה זכאי להחזר כספי על הקורס חובה עליו לעמוד בתנאים שיינתנו לו כפי שמצוין בתכנים הרלוונטיים של הקורס ובהם עמוד המכירה. החברה אינה מחויבת על פי חוק לבצע החזר כספי אך היא עושה זאת לפנים משורת הדין.
 10. כל התנהגות או מעשה בלתי ראויים בהתאם לשיקול דעתה של החברה מאפשרים לה להפסיק את מתן השירותים למשתמש בהתאם להסכם זה ללא התראה מראש ובאופן חד צדדי ללא נקיטת צעדים אל מול החברה.
 11. חברת כתבנית עושה כל שביכולתה על מנת לתת מענה בנושאים טכניים שונים, חיוב ואחרים והחברה מעניקה סיוע זה ללא כל התחייבות אלא מיוזמתה. אם לא צוין אחרת, החברה אינה מחויבת להעניק סיוע או לתת מענה לשאלות התלמידים. כל פלטפורמה לסיוע הדדי מטעם החברה אינו חובתה והיא רשאית להפסיק אותו בכל זמן שתרצה ללא טענות נגדה. שירותים אלו אינם כלולים במחיר ואינם חלק אינטגרלי מהמוצר שנמכר על ידי החברה.
 12. בכל סתירה בסעיף זה עם שאר התנאים בהסכם זה הרי שהם אינם יכולים להחליף את שאר התנאים הסכם זה או להוריד מהם אלא להוסיף עליהם.

זכויות יוצרים / רכוש אינטלקטואלי

 1. כותבי התכנים של החברה הינם הבעלים של זכויות היוצרים בתוצרים.
 2. החברה תעניק, מכוח הרישיון שניתן לה, רישיון שימוש ללקוחות החברה (“רישיונות המשנה”). החברה תהא רשאית לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי הרישיון של רישיונות המשנה כך שיכללו את זכויותיה בתוצרים, כולן או חלקן. במקרה כזה תובא ההסתייגות על גבי הזמנת העבודה הפרטנית.
 3. הלקוח יהיה רשאי לערוך את התוצרים ולהתאים את התוצרים לסטנדרט העיצובי, האסתטי והגראפי של מדיום ספציפי במסגרתו ירצה לעשות שימוש בתוצרים. למען הסר ספק, עריכה כאמור לא תהווה פגיעה בזכויות המוסריות, לרבות הזכות לשלמות היצירה של הספק.
 4. הלקוח יהא רשאי לעשות שימוש בתוצרים במסגרת שיתופי פעולה מסחריים אשר הוא עורך עם צדדים שלישיים, ויהיה רשאי להעמיד לרשות צדדים שלישיים את התוצרים.
 5. הלקוח יהא רשאי אך לא חייב לתת קרדיט לכתבנית. יש להשתמש בנוסח: כתבנית כתיבת תוכן ובמידה ומדובר במדיום אינטרנטי יהיה ניתן לקשר לכתובת Katvanit.co.il.

סודיות

 1. בכפוף לפסקה 9.3, (ומצידנו) תוך שמירה על הנחוץ לנו על מנת שנוכל לבצע את השירות, אף אחד מהצדדים אינו רשאי להשתמש בחומריו ומידעו הסודי של הצד השני.
 2. בכפוף לפסקה 9.3, אף אחד מהצדדים אינו רשאי לחשוף לכל אדם אחר כל חומר סודי וחשאי של הצד השני.
 3. כל צד רשאי לחשוף את החומר החשאי והסודי של הצד שני:
  1. כאשר נדרש לעשות כן מכוח חוק או כל רשות חוקית, בהנחה שהצד שנדרש לחשוף את החומר הסודי, היכן שמעשי ולגיטימי לעשות כן:
   1. עליו להודיע מיידית לצד שכנגד על כל דרישה שכזו.
   2. בנוסף, עליו לשתף פעולה עם הצד שכנגד תוך התחשבות בצורה, ההיקף והתזמון של חשיפה שכזו או כל פעולה אחרת שהצד שכנגד עשוי לנקוט על מנת לקרוא תיגר על תוקפה של דרישה שכזו.
  2. לצוות החברה (או לכל חברה המקושרת אליה), צוותם של קבלני משנה או כל אדם אחר אשר מילוי חובותיו המקצועיות דורשות באופן סביר, חשיפה שכזו, בתנאי שצד שביצע חשיפה שכזו הבטיח שכל אדם מהמוזכרים אשר נחשף לחומר:
   1. מיודע לגבי חובת החשאיות והסודיות הרובצת עליו תחת תנאים וכללים אלו.
   2. מסכים לנהוג על פי חובות אלו כאילו הן מגבילות אותו עצמו.
 4. החובה לסודיות וחשאיות בפסקה 9, תמשיך להתקיים גם לאחר כל סיום ביטול או הפרת הסכם, ללא קשר לנסיבות או לצורה בה התרחשו אותן סיום, הפרה או ביטול.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. כל צד יבטיח שבמהלך קיום וביצוע התחייבויותיו תחת תנאים וכללים אלו, הוא בכל זמן ימלא אחר הוראות וסעיפי חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים, חוק חופש המידע וכל חוק רלוונטי אחר.
 2. נספח להסכם זה בנושא פרטיות נמצא בעמוד מדיניות פרטיות.

הימנעות משידול

 1. אלא אם הוסכם אחרת על ידי “כתבנית”, הלקוח (אשר למטרת פסקה זו כולל את כלל שותפיו של הלקוח) לתקופה של שלוש שנים אחת מרגע סיום ההסכם, באופן ישיר או עקיף, על חשבונך או על חשבונו של כל אדם אחר, חברה, פירמה, מתחייב שלא לפתות, להעסיק, או לנסות לשדל כותבים או מרצים או עורכים או מתרגמים מ”כתבנית” או להשתמש בשירותי צוות “כתבנית” או בכל אחד מכותביה/עורכיה העצמאיים. במקרה של הפרת סעיף זה, הלקוח ישלם ל”כתבנית” סכום השווה לגמול המצטבר אשר שולם על ידי “כתבנית” לחבר הצוות בשנה שקדמה לתאריך שבו התחיל להעסיקו או להשתמש בשירותיו של אותו חבר צוות, מידית. במקרה של כותב/עורך עצמאי, הסכום שישולם ישתווה לסכום המשכורת אשר הייתה משולמת לאותו בלשן עצמאי לו היה מועסק במשך שנה שלמה במשרה מלאה. פסקה זו לא תיושם במקום שיש ללקוח מערכת יחסים עובר לתאריך תחילת ההסכם ועל כך על הלקוח לידע את החברה בתוך 7 ימי עסקים מיום תחילת ההסכם ואם לא יעשה כן יראה הדבר כאילו לא היתה לו מערכת יחסים כזו.

ביטול

 1. אם אתה כתוצאה מכך תבטל, תקטין את היקף או תמנע (על ידי מעשה או מחדל מצידך או מכל צד שלישי אשר נסמך על ידך) את קיום ההסכם, ישולם המחיר המלא המצוין בהסכם אלא אם הוסכם אחרת מראש. כל עבודה אשר סופקה לנו ושהושלמה על ידינו, תחת ההסכם יהיו זמינות לך עם ביטול ההסכם.
 2. אנו נהיה זכאים לבטל את ההסכם או להביא לסיומו באופן מיידי בהודעה בכתב לך אם:
  1. ביצעת הפרת הסכם מוחשית ובמקרה של הפרה כאמור אשר ניתנת לפיצוי, אתה כשלת לפצותנו בפיצוי כאמור תוך 7 ימים מקבלת ההודעה בכתב המפרטת את ההפרה ואת הפיצוי ההולם והנדרש עבורה.
  2. אתה סיכמת על הסדר מרצון עם נושיך או (בין אם בהיותך  עצמאי ובין אם היותך חברה) פשטת רגל או (בהיותך חברה) הוכפפת לפקודה מנהלית או נכנסת להליך פירוק או שעבוד לוקח חזקה או במקרה שכונס נכסים מונה על לפחות  אחד מנכסיך או רכושך או הפסקת או איימת להפסיק את עסקיך או התרחשותו של אירוע המשתווה או מקביל התרחש בכל תחום שיפוט שהוא.
  3. כל ביטול או סיום ההסכם לא ימנע או יפסול כל זכות או פיצוי אשר עשויים לצמוח לכל אחד מהצדדים.

ביטול עסקה

 1. ניתן לדרוש ביטול עסקה אך ורק אם לא עבר פרק זמן של 5% מהזמן שנדרש לנו לסיום העבודה. בכל מקרה שלא הוגדר לוח זמנים מחייב לא יהיה ניתן לדרוש ביטול עסקה וזאת בהתאם לחוק תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א-2010.
 2. מדיניות ביטול עסקה בקורסים מפורטות בסעיף “קורסים” בעמוד זה.

פתרון סכסוכים ומחלוקות

 1. אם תתעורר כל מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכתיבה או כל שירות דומה אחר המסופק על ידינו,  אזי מחלוקת כזו, בהסכמת שני הצדדים, תופנה לאדם אשר מוסכם על שני הצדדים או (בברירת מחדל בהסכם, תוך התראה של 7 ימים מראש מצד כל אחד מהצדדים) לבורר המסוכם על-ידי הצדדים ובמידה ולא יגיעו הצדדים להסכם שכזה, יפנו הצדדים ליו”ר לשכת עורכי הדין בישראל לצורך מינוי בורר.
 2. עלות הבורר תיפול על באופן שווה על הצדדים.
 3. במידה ולא הושגה הסכמה כאמור בסעיף 13.1 ההסכם יפורש בכל המובנים בהתאם לחוק הישראלי והצדדים מתחייבים בזאת להעניק סמכות שיפוט ייחודית שלא ניתנת לסתירה לסמכותו של בית המשפט  בתל אביב, ישראל.

שונות

 1. אף צד לא יהיה מחויב כלפי השני בגין עיכוב או כישלון בביצוע מחויבויותיו תחת ההסכם הנובעות מכל מקרה ששליטתו חורגת ממתחם הסבירות בכללם מקרה של כוח עליון, פעולת ממשלה, מלחמה, שריפה, שיטפון, מגיפה, פיצוץ או מהומה אזרחית.
 2. אנו רשאים לשכור כל אדם, חברה או פירמה כקבלן משנה על מנת לבצע אחת או את כלל התחייבויותינו ואנחנו רשאים להקצות ולהמחות אחת או את כלל זכויותינו והתחייבויותינו תחת ההסכם.
 3. כל הודעה או תשדורת או תמסורת אחרת אשר תנתן תחת תנאים אלו חייבת להיות בכתב ומורשה להתקבל או להישלח על ידי דואר רשום, תשדורת פקסימיליה או דואר אלקטרוני. כל הודעה או מסמך יוחזקו כמי שהוגשו: אם נמסרו אזי בשעת המסירה, אם נשלחו בדואר אזי 48 שעות לאחר מועד השליחה ואם נשלחו בתשדורת פקסימיליה או בדואר אלקטרוני, בזמן שליחת הדואר האלקטרוני או התשדורת.
 4. כל ויתור מצידנו, על הפרת הסכם שביצעת, לא יחשב כויתור על הפרות אחרות או מאוחרות או כל תנאי אחר בהסכם.
 5. אדם שאינו צד להסכם זה לא יזכה לזכויות תחת ההסכם (זכויות צדדים שלישיים) לפי חוק החוזים התשל”ג – 1973 במטרה לכפות כל תנאי על הסכם זה. פסקה זו אינה פוגעת בכול זכות או פיצוי הקיימים או זמינים לכל אדם אחר מאשר לפי חוק זה.
 6. שפת ברירת המחדל בכל מקרה של מחלוקת, הסתייגות או לצורכי פרשנות תהיה עברית.
 7. המשך גלישתכם באתר מאשרת כי הסכמתם לאמור לעיל.
 8. מסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה כתובה מראש.

Scroll to Top
השארת פרטים
  X
  דילוג לתוכן